Research

Publications

64. Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Dong Chan Kim, Zhaohe Dai, Junhee Kim, Hyojin Seung, Vinayak S. Kale, Sae Jin Sung, Chong Rae Park, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon,* and Dae-Hyeong Kim*, Extremely Vivid, Highly Transparent, and Ultrathin Quantum Dot Light-Emitting Diodes, Advanced Materials, 1703279, (2017).
 
63. Changsoon Choi, Moon Kee Choi, Siyi Liu, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array, Nature Communications 8,1664(2017).
 
62. Shutao Qiao, Liu Wang, Hyoyoung Jeong, Gregory J. Rodin*, Nanshu Lu*, Suction effects of surface craters, Journal of the Royal Society Interface 14, 20170377 (2017).
 
61. Liu Wang, Shutao QiaoShideh Kabiri Ameri, Hyoyoung Jeong, Nanshu Lu*A Thin Elastic Membrane Conformed to a Soft and Rough Substrate subjected to Stretching/CompressionJournal of Applied Mechanics 84, 111003  (2017).
 
60. Christopher J. Brennan, Rudresh Ghosh, Kalhan Koul, Sanjay K. Banerjee, Nanshu Lu*, and Edward T. Yu*, Out-of-Plane Electromechanical Response of Monolayer Molybdenum Disulfide Measured by Piezoresponse Force MicroscopyNano Letters 17, 5464–5471 (2017).
 
59. Andrei Irimia*, Susan Wei, Nanshu Lu, Constance M. Moore, David N. Kennedy, Mobile Monitoring of Traumatic Brain Injury in Older Adults:Challenges and OpportunitiesNeuroinform 15, 227–230 (2017).
 
58. Liu WangShutao Qiao, Nanshu Lu*Effects of surface tension on the suction forces generated by miniature cratersExtreme Mechanics Letters 15, 130-138 (2017).
 
57.Shideh Kabiri Ameri, Rebecca Ho, Hongwoo Jang, Li Tao, Youhua WangLiu WangDavid M. Schnyer, Deji Akinwande*, Nanshu Lu*,Graphene Electronic Tattoo SensorsACS Nano, 117634–7641 (2017).
 
56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang*, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti*, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo, Nanshu Lu, Ji Hoon Kim, Taeghwan Hyeon, Young Min Song, Dae-Hyeong Kim*, Wearable Force Touch Sensor Array Using a Flexible and Transparent ElectrodeAdvanced Functional Materials 27, 1605286 (2017).