Research

Publications

56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo,