56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo, Nanshu Lu, Ji Hoon Kim, Taeghwan Hyeon, Young Min Song, Dae-Hyeong Kim, Wearable Force Touch Sensor Array Using a Flexible and Transparent ElectrodeAdvanced Functional Materials 27, 1605286 (2017).

Research

Publications

56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo,