64. Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Dong Chan Kim, Zhaohe Dai, Junhee Kim, Hyojin Seung, Vinayak S. Kale, Sae Jin Sung, Chong Rae Park, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon,* and Dae-Hyeong Kim*, Extremely Vivid, Highly Transparent, and Ultrathin Quantum Dot Light-Emitting Diodes, Advanced Materials, 1703279, (2017).
 
63. Changsoon Choi, Moon Kee Choi, Siyi Liu, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array, Nature Communications 8,1664(2017).
 
62. Shutao Qiao, Liu Wang, Hyoyoung Jeong, Gregory J. Rodin*, Nanshu Lu*, Suction effects of surface craters, Journal of the Royal Society Interface 14, 20170377 (2017).
 
61. Liu Wang, Shutao QiaoShideh Kabiri Ameri, Hyoyoung Jeong, Nanshu Lu*A Thin Elastic Membrane Conformed to a Soft and Rough Substrate subjected to Stretching/CompressionJournal of Applied Mechanics 84, 111003  (2017).
 
60. Christopher J. Brennan, Rudresh Ghosh, Kalhan Koul, Sanjay K. Banerjee, Nanshu Lu*, and Edward T. Yu*, Out-of-Plane Electromechanical Response of Monolayer Molybdenum Disulfide Measured by Piezoresponse Force MicroscopyNano Letters 17, 5464–5471 (2017).
 
59. Andrei Irimia*, Susan Wei, Nanshu Lu, Constance M. Moore, David N. Kennedy, Mobile Monitoring of Traumatic Brain Injury in Older Adults:Challenges and OpportunitiesNeuroinform 15, 227–230 (2017).
 
58. Liu WangShutao Qiao, Nanshu Lu*Effects of surface tension on the suction forces generated by miniature cratersExtreme Mechanics Letters 15, 130-138 (2017).
 
57.Shideh Kabiri Ameri, Rebecca Ho, Hongwoo Jang, Li Tao, Youhua WangLiu WangDavid M. Schnyer, Deji Akinwande*, Nanshu Lu*,Graphene Electronic Tattoo SensorsACS Nano, 117634–7641 (2017).
 
56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang*, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti*, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo, Nanshu Lu, Ji Hoon Kim, Taeghwan Hyeon, Young Min Song, Dae-Hyeong Kim*, Wearable Force Touch Sensor Array Using a Flexible and Transparent ElectrodeAdvanced Functional Materials 27, 1605286 (2017).

Research

Publications

72. Shutao Qiao†, Liu Wang†, Kyoung-Ho Ha, Nanshu Lu, Suction Effects of Craters Underwater. Soft Matter 14, 8509 (2018).
 
71. Shideh Kabiri Ameri, Myungsoo Kim, Irene Agnes Kuang, Withanage K. Perera, Mohammed Alshiekh, Hyoyoung Jeong, Ufuk Topcu, Deji Akinwande* and Nanshu Lu*, Imperceptible electrooculography graphene sensor system for human–robot interface. npj 2D Materials and Applications 2, 19 (2018).
 
70. Daniel A. Sanchez†, Zhaohe Dai†, Peng Wang, Arturo Cantu-Chavez, Christopher J. Brennan, Rui Huang*, and Nanshu Lu*, Mechanics of spontaneously formed nanoblisters trapped by transferred 2D crystals. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, 7884 (2018)
 
69. Momona Yamagami, Keshia M. Peters, Ivana Milovanovic, Irene Kuang, Zeyu Yang, Nanshu Lu and Katherine M. Steele*, Assessment of Dry Epidermal Electrodes for Long-Term Electromyography Measurements. Sensors 18, 1269 (2018). 
 
68. Andrew Stier, Eshan Halekote, Andrew Mark, Shutao Qiao, Shixuan Yang, Kenneth Diller and Nanshu Lu*, Stretchable Tattoo-Like Heater with On-Site Temperature Feedback Control, Micromachines 9, 170 (2018). 
 
67. Youhua Wang, Yitao Qiu, Shideh Kabiri Ameri, Hongwoo Jang, Zhaohe Dai, Yongan Huang*, Nanshu Lu*, Low-Cost, μm-Thick, Tape-Free Electronic Tattoo Sensors with Minimized Motion and Sweat Artifacts, npj Flexible Electronics 2, 6 (2018). 
 
66. Linxiao Shen, Nanshu Lu, Nan Sun, A 1-V 0.25-μW Inverter Stacking Amplifier With 1.07 Noise Efficiency Factor. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS  53, 896(2018). 
 
65. Lan Li†*, Hongtao Lin†, Shutao Qiao†, Yizhong Huang, Junying Li, Jerome Michon, Tian Gu, Carlos Alosno-Ramos, Laurent Vivien, Anupama Yadav, Kathleen Richardson, Nanshu Lu, Juejun Hu*, Monolithically Integrated Stretchable Photonics, Light: Science & Applications 7, e17138 (2018).