61. Liu Wang, Shutao QiaoShideh Kabiri Ameri, Hyoyoung Jeong, Nanshu Lu*A Thin Elastic Membrane Conformed to a Soft and Rough Substrate subjected to Stretching/CompressionJournal of Applied Mechanics 84, 111003  (2017).
 
60. Christopher J. Brennan, Rudresh Ghosh, Kalhan Koul, Sanjay K. Banerjee, Nanshu Lu*, and Edward T. Yu*, Out-of-Plane Electromechanical Response of Monolayer Molybdenum Disulfide Measured by Piezoresponse Force MicroscopyNano Letters  (2017).
 
59. Andrei Irimia*, Susan Wei, Nanshu Lu, Constance M. Moore, David N. Kennedy, Mobile Monitoring of Traumatic Brain Injury in Older Adults:Challenges and OpportunitiesNeuroinform 15, 227–230 (2017).
 
58. Liu WangShutao Qiao, Nanshu Lu*, Effects of surface tension on the suction forces generated by miniature cratersExtreme Mechanics Letters 15, 130-138 (2017).
 
57.Shideh Kabiri Ameri, Rebecca Ho, Hongwoo Jang, Li Tao, Youhua WangLiu WangDavid M. Schnyer, Deji Akinwande*, Nanshu Lu*,Graphene Electronic Tattoo SensorsACS Nano, in press (2017).
 
56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang*, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti*, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters 13, 42-77 (2017).
 
55. Jun-Kyul Song, Donghee Son, Jaemin Kim, Young Jin Yoo, Gil Ju Lee, Liu Wang, Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Mincheol Lee, Kyungsik Do, Ja Hoon Koo, Nanshu Lu, Ji Hoon Kim, Taeghwan Hyeon, Young Min Song, Dae-Hyeong Kim*, Wearable Force Touch Sensor Array Using a Flexible and Transparent ElectrodeAdvanced Functional Materials 27, 1605286 (2017).

Research

Publications

61. Liu Wang, Shutao QiaoShideh Kabiri Ameri, Hyoyoung Jeong, Nanshu Lu*A Thin Elastic Membrane Conformed to a Soft and Rough Substrate subjected to Stretching/CompressionJournal of Applied Mechanics 84, 111003  (2017).
 
60. Christopher J. Brennan, Rudresh Ghosh, Kalhan Koul, Sanjay K. Banerjee, Nanshu Lu*, and Edward T. Yu*, Out-of-Plane Electromechanical Response of Monolayer Molybdenum Disulfide Measured by Piezoresponse Force MicroscopyNano Letters  (2017).
 
59. Andrei Irimia*, Susan Wei, Nanshu Lu, Constance M. Moore, David N. Kennedy,