64. Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Dong Chan Kim, Zhaohe Dai, Junhee Kim, Hyojin Seung, Vinayak S. Kale, Sae Jin Sung, Chong Rae Park, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon,* and Dae-Hyeong Kim*, Extremely Vivid, Highly Transparent, and Ultrathin Quantum Dot Light-Emitting DiodesAdvanced Materials, 1703279, (2017).
 
63. Changsoon Choi, Moon Kee Choi, Siyi Liu, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array, Nature Communications 8,1664(2017).
 
52. Jinkyung Park, Suji Choi, Ajit H. Janardhan, Se-Yeon Lee, Samarth Raut, Joao Soares, Kwangsoo Shin, Shixuan Yang, Chungkeun Lee, Ki-Woon Kang, Hye Rim Cho, Seok Joo Kim, Pilseon Seo, Wonji Hyun, Sungmook Jung, Hye-Jeong Lee, Nohyun Lee, Seung Hong Choi, Michael Sacks, Nanshu Lu, Mark E. Josephson, Taeghwan Hyeon*, Dae-Hyeong Kim*, Hye Jin Hwang*, Electromechanical cardioplasty using a wrapped elasto-conductive epicardial mesh, Science Translational Medicine 8(34), 86 (2016). 
  
51. Seok Joo Kim, Kyoung Won Cho, Hye Rim Cho, Liu Wang, Sung Young Park,Seung Eun Lee, Taeghwan Hyeon, Nanshu Lu, Seung Hong Choi* and Dae-Hyeong Kim*, Stretchable and Transparent Biointerface Using Cell-Sheet–Graphene Hybrid for Electrophysiology and Therapy of Skeletal Muscle, Advanced Functional Materials 26(19), 3207-3217 (2016). 

49. Hyunjae Lee, Tea Kyu Choi, Young Bum Lee, Hye RimCho, Roozbeh Ghaffari, Liu Wang, Hyung Jin Choi, Taek Dong Chung, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon, Seung Hong Choi, and Dae-Hyeong Kim, A Graphene-based Electrochemical Device with Thermo-responsive Microneedles for Diabetes Monitoring and TherapyNature Nanotechnology 11, 566-572 (2016). 

37. Weinan Zhu, Maruthi N. Yogeesh, Sandra H. Aldave, Shixuan Yang, Joon-Seok Kim, Sushant Sonde, Li Tao, Nanshu Lu, Deji Akinwande, Flexible Phosphorene Transistors, Circuits and Radio ReceiverNano Letters 15, 1883–1890 (2015).

33. Xiaochuan Xu, H. Subbaraman, S. Chakravarty, A. Hosseini, J. Covey, Yalin Yu, D. Kwong, Y. Zhang, W. Lai, Y. Zou, Nanshu Lu, Ray T. Chen, Flexible Single Crystal Silicon Nanomembrane Photonic Crystal CavityACS Nano 8, 12265–12271 (2014).

29. Yongan Huang, Yongqing Duan, Yajiang Ding, Ningbin Bu, Yanqiao Pan, Nanshu Lu, Zhouping Yin, Versatile, Kinetically Controlled, High Precision Electrohydrodynamic Writing of Micro/Nanofibers, Scientific Reports 4, 5949 (2014).

28. Lan Li†, Hongtao Lin†, Shutao Qiao†, Yi Zou, Sylvain Danto, Kathleen Richardson, J. David Musgraves, Nanshu Lu, Juejun Hu, Integrated flexible chalcogenide glass photonic devicesNature Photonics 8, 643–649 (2014).

21. Hsiao-Yu Chang, Shixuan Yang, Jongho Lee, Li Tao, Wan-Sik Hwang, Debdeep Jena, Nanshu Lu, Deji Akinwande, High-Performance, Highly Bendable MoS2 Transistors with High-k Dielectrics for Flexible Low-Power Systems, ACS Nano 7, 5446–5452 (2013).

13. Nanshu Lu, Zhen Zhang, Juil Yoon, Zhigang Suo, Singular Stress Fields at Corners in Flip-Chip PackagesEngineering Fracture Mechanics 86, 38-47 (2012).

10. Sang M. Won, Hoon-Sik Kim, Nanshu Lu, Dae-Gon Kim, Cesar Del Solar, Terrisa Duenas, John A. Rogers, Piezoresistive Strain Sensors and Multiplexed Arrays Using Assemblies of Single-Crystalline Silicon Nanoribbons on Plastic Substrates, IEEE Transactions on Electron Devices 58, 4074 (2011).

6. Adam C. Siegel, Scott T. Phillips, Michael Dickey, Nanshu Lu, Zhigang Suo, George M. Whitesides, Foldable Printed Circuit Boards on Paper SubstratesAdvanced Functional Materials 20(1), 28-35 (2010).