37. Weinan Zhu, Maruthi N. Yogeesh, Sandra H. Aldave, Shixuan Yang, Joon-Seok Kim, Sushant Sonde, Li Tao, Nanshu Lu, Deji Akinwande, Flexible Phosphorene Transistors, Circuits and Radio ReceiverNano Letters 15, 1883–1890 (2015).

33. Xiaochuan Xu, H. Subbaraman, S. Chakravarty, A. Hosseini, J. Covey, Yalin Yu, D. Kwong, Y. Zhang, W. Lai, Y. Zou, Nanshu Lu, Ray T. Chen, Flexible Single Crystal Silicon Nanomembrane Photonic Crystal CavityACS Nano 8, 12265–12271 (2014).

29. Yongan Huang, Yongqing Duan, Yajiang Ding, Ningbin Bu, Yanqiao Pan, Nanshu Lu, Zhouping Yin, Versatile, Kinetically Controlled, High Precision Electrohydrodynamic Writing of Micro/Nanofibers, Scientific Reports 4, 5949 (2014).

28. Lan Li†, Hongtao Lin†, Shutao Qiao†, Yi Zou, Sylvain Danto, Kathleen Richardson, J. David Musgraves, Nanshu Lu, Juejun Hu, Integrated flexible chalcogenide glass photonic devicesNature Photonics 8, 643–649 (2014).

21. Hsiao-Yu Chang, Shixuan Yang, Jongho Lee, Li Tao, Wan-Sik Hwang, Debdeep Jena, Nanshu Lu, Deji Akinwande, High-Performance, Highly Bendable MoS2 Transistors with High-k Dielectrics for Flexible Low-Power Systems, ACS Nano 7, 5446–5452 (2013).

13. Nanshu Lu, Zhen Zhang, Juil Yoon, Zhigang Suo, Singular Stress Fields at Corners in Flip-Chip PackagesEngineering Fracture Mechanics 86, 38-47 (2012).

10. Sang M. Won, Hoon-Sik Kim, Nanshu Lu, Dae-Gon Kim, Cesar Del Solar, Terrisa Duenas, John A. Rogers, Piezoresistive Strain Sensors and Multiplexed Arrays Using Assemblies of Single-Crystalline Silicon Nanoribbons on Plastic Substrates, IEEE Transactions on Electron Devices 58, 4074 (2011).

6. Adam C. Siegel, Scott T. Phillips, Michael Dickey, Nanshu Lu, Zhigang Suo, George M. Whitesides, Foldable Printed Circuit Boards on Paper SubstratesAdvanced Functional Materials 20(1), 28-35 (2010).