Research

Publications

100. Sung-Hyuk Sunwoo, Kyoung-Ho HaSangkyu Lee, Nanshu Lu* and Dae-Hyeong Kim*Wearable and Implantable Soft Bioelectronics: Device Designs and Material StrategiesAnnual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 12:1, 359-391  (2021).
 
99. Dmitry Kireev*, Shideh Kabiri Ameri, Alena Nederveld, Jameson Kampfe, Hongwoo Jang, Nanshu Lu and Deji AkinwandeFabrication, characterization and applications of graphene electronic tattoosNature Protocols (2021).
 
98. Yifan Rao, Shutao Qiao, Zhaohe Dai and Nanshu Lu*Elastic wetting: Substrate-supported droplets confined by soft elastic membranes.Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 151, 104399 (2021).
 
97. Zhaohe Dai* and Nanshu Lu*Poking and bulging of suspended thin sheets: slippage, instabilities, and metrology.Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 10, 1016 (2021).
 
96. Hyunwoo Joo, Youngsik Lee, Jaemin Kim, Jeong-Suk Yoo, Seungwon Yoo, Sangyeon Kim, Ashwini Kumar Arya, Sangjun Kim, Seung Hong Choi, Nanshu Lu, Han Sang Lee, Sanghoek Kim*, Soon-Tae Lee*, Dae-Hyeong Kim*Soft implantable drug delivery device integrated wirelessly with wearable devices to treat fatal seizures. Science Advances, 7, eabd4639 (2021).

95. Daniel A.Sanchez, ZhaoheDai and Nanshu Lu*.2D Material Bubbles: Fabrication,Characterization, and Applications. Trends in Chemistry, 14. 00236  (2021).

94. Liu Wang, Kyoung-Ho Ha, Gregory J. Rodin, Kenneth M. Liechti and Nanshu Lu*. Mechanics of Crater-Enabled Soft Dry Adhesives: A Review. Frontiers in Mechanical Engineering, 6. 601510  (2020).

93. Youhua Wang, Lang Yin, Yunzhao Bai, Siyi Liu, Liu Wang, Ying Zhou,  Chao Hou, Zhaoyu Yang, Hao Wu, Jiaji Ma, Yaoxin Shen, Pengfei Deng, Shuchang Zhang, Tangjian Duan, Zehan Li, Junhui Ren, Lin Xiao, Zhouping Yin, Nanshu Lu*, YongAn Huang* Electrically compensated, tattoo-like electrodes for epidermal electrophysiology at scale. Science Advances, 6. eabd0996  (2020).

 
92. Sarah Geiger†, Jeŕôme Michon, Siyi Liu, Jun Qin, Jimmy Ni, Juejun Hu, Tian Gu*, and Nanshu Lu*Flexible and Stretchable Photonics: The Next Stretch of Opportunities. ACS Photonics, 10.1021  (2020).
 
91. Min Sung Kim, Gil Ju Lee, Changsoon Choi, Min Seok Kim, Mincheol Lee, Siyi Liu, Kyoung Won Cho, Hyun Myung Kim, Hyojin Cho, Moon Kee Choi, Nanshu Lu, Young Min Song* and Dae-Hyeong Kim*An aquatic-vision-inspired camera based on a monocentric lens and a silicon nanorod photodiode array.Nature Eletronics, 101038  (2020).
 
90. Y. Wang, T. Hong, L. Wang, G. Li, N. Bai, C. Li, P. Lu, M. Cai, Z. Wu, N. Lu, B. Yu, J. Zhang*, C.F. Guo*Epidermal electrodes with enhanced breathability and high sensing performance. Materials Today Physics 12, 100191  (2020).
 
89. Zhaohe Dai, Nanshu Lu, Kenneth M. Liechti, Rui Huang*Mechanics at the interfaces of 2D materials: Challenges and opportunities. Current Opinion in Solid State & Materials Science, 100837  (2020).
 
88. Wenda Zhao, Shaolan Li, Biying Xu, Xiangxing Yang, Xiyuan Tang, Linxiao Shen, Nanshu Lu, David Z. Pan and Nan Sun*. A 0.025-mm2 0.8-V 78.5-dB SNDR VCO-Based Sensor Readout Circuit in a Hybrid PLL-ΔΣM Structure. IEEE Journal of Solid-state Circuits 55, 3 (2020).
 
87. Christopher J. Brennan, Kalhan Koul, Nanshu Lu*, Edward Yu*. Out-of-plane electromechanical coupling in transition metal dichalcogenides. Applied Physics Letters 116, 053101 (2020).
 
86. Zhaohe Dai, Daniel A. Sanchez, Christopher J. Brennan, Nanshu Lu*. Radial Buckle Delamination around 2D Material Tents. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 137, 103843 (2020).
 
85. Hongwoo Jang, Zhaohe Dai, Kyoung-Ho Ha, Shideh Kabiri Ameri, and Nanshu Lu*. Stretchability of PMMA-supported CVD graphene and of its electrical contacts. 2D Materials 7, 014003 (2020).