70. Daniel A. SanchezZhaohe Dai, Peng Wang, Arturo Cantu-ChavezChristopher J. Brennan, Rui Huang*, and Nanshu Lu*, Mechanics of spontaneously formed nanoblisters trapped by transferred 2D crystalsProceedings of the National Academy of Sciences 115, 7884 (2018) 
 
60. Christopher J. Brennan, Rudresh Ghosh, Kalhan Koul, Sanjay K. Banerjee, Nanshu Lu*, and Edward T. Yu*, Out-of-Plane Electromechanical Response of Monolayer Molybdenum Disulfide Measured by Piezoresponse Force MicroscopyNano Letters 17, 5464–5471 (2017). 
 
57.Shideh Kabiri Ameri, Rebecca Ho, Hongwoo Jang, Li Tao, Youhua WangLiu WangDavid M. Schnyer, Deji Akinwande*, Nanshu Lu*,Graphene Electronic Tattoo SensorsACS Nano117634–7641 (2017).
 
56. Deji Akinwande, Christopher J. Brennan, J. Scott Bunch, Philip Egberts, Jonathan R. Felts, Huajian Gao, Rui Huang*, Joon-Seok Kim, Teng Li, Yao Li, Kenneth M. Liechti*, Nanshu Lu, Harold S. Park, Evan J. Reed, Peng Wang, Boris I. Yakobson, Teng Zhang, Yong-Wei Zhang, Yao Zhou, Yong Zhu, A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyondExtreme Mechanics Letters13, 42-77 (2017).  
 
51. Seok Joo Kim, Kyoung Won Cho, Hye Rim Cho, Liu Wang, Sung Young Park,Seung Eun Lee, Taeghwan Hyeon, Nanshu Lu, Seung Hong Choi* and Dae-Hyeong Kim*, Stretchable and Transparent Biointerface Using Cell-Sheet–Graphene Hybrid for Electrophysiology and Therapy of Skeletal Muscle, Advanced Functional Materials 26(19), 3207-3217 (2016). 

49. Hyunjae Lee, Tea Kyu Choi, Young Bum Lee, Hye RimCho, Roozbeh Ghaffari, Liu Wang, Hyung Jin Choi, Taek Dong Chung, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon, Seung Hong Choi, and Dae-Hyeong Kim, A Graphene-based Electrochemical Device with Thermo-responsive Microneedles for Diabetes Monitoring and TherapyNature Nanotechnology 11, 566-572 (2016). 

42. Chris Brennan, Jessica Nguyen, Edward Yu, Nanshu Lu, Interface Adhesion between 2D Materials and Elastomers Measured by Buckle Delaminations, Advanced Materials Interface, accepted (2015).

38. Seok Joo Kim, Hye Rim Cho, Kyoung Won Cho, Shutao Qiao, Jung Soo Rhim, Min Soh, Taeho Kim, Moon Kee Choi, Changsoon Choi, Inhyuk Park, Nathaniel S. Hwang, Taeghwan Hyeon, Nanshu Lu, Seung Hong Choi, Dae-Hyeong Kim, Multifunctional Cell-Culture Platform for Aligned Cell Sheet Monitoring, Transfer Printing, and TherapyACS Nano 9, 2677–2688 (2015).

37. Weinan Zhu, Maruthi N. Yogeesh, Sandra H. Aldave, Shixuan Yang, Joon-Seok Kim, Sushant Sonde, Li Tao, Nanshu Lu, Deji Akinwande, Flexible Phosphorene Transistors, Circuits and Radio ReceiverNano Letters 15, 1883–1890 (2015).

21. Hsiao-Yu Chang, Shixuan Yang, Jongho Lee, Li Tao, Wan-Sik Hwang, Debdeep Jena, Nanshu Lu, Deji Akinwande, High-Performance, Highly Bendable MoS2 Transistors with High-k Dielectrics for Flexible Low-Power Systems, ACS Nano 7, 5446–5452 (2013).